Informacione mbi zhvillime te ndryshme

 

Në Shkollën e Mesme Profesionale Kamëz, bazuar në: Ligjin Nr 69 datë 21.06.2012 

Neni 57 pikat 1.2.3, Ligjit Nr 8872 datë 29.03.2002  Neni 17pika 1.2

Udhëzimit Nr.56 datë 12.11.2013  ‘Për procedurat e emërimit dhe të largimit nga puna të mësuesit në institucionin publik të arsimit parauniversitar’

Kontratës kolektive të punës.

Kërkojmë ndihmën  tuaj  për të shpallur në website-in e MAS dhe MMSR vendet  vakante si dhe proçedurën përkatëse.

Gjithashtu kërkojmë nga Ju monitorimin e gjithë proçesit të përzgjedhjes së mësuesve.

Shpallja e vendeve të lira për mësues në Shkollën e Mesme Profesionale Kamez


 Shpallje per vende te lira pune 2015.pdf