Statistika

Shkolla e Mesme Profesionale përmban në total afërsisht 1200 nxënës. Gjatë viteve shkollore 2012-2013-2014 statistkat jepen në linket e mëposhtme:

 


Viti Shkollor 2013 - 2014

 

Viti Shkollor 2012 - 2013

 

Viti Shkollor 2013 - 2014 Part Time