DREJTIMET DHE PROFILET

 

Shkolla e Mesme Profesionale Kamëz ofron dege si:

 

  • TIK (Teknologji Informimi dhe Komunikimi) 2 + 2
  • SHSSH (Shërbim Social Shëndetësor) 2 + 1 + 1
  • SHMT (Shërbim Mjetesh Transporti) 2 + 1 + 1
  • Hoteleri-Turizëm  2 + 1 + 1
  • Bujqësi  2 + 1 + 1

Organigrama e degeve

 

Për secilën degë ofrohen profilet si:

 

 (kliko këtu...)